MUNCITOR INTRETINERE

 
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NĂNEŞTI , JUDEŢUL VRANCEA

Strada Principală, comuna Năneşti, tel. (+40 237)633412

Fax: (+40 237) 633412 ;  e-mail:scoalananesti@yahoo.com

https://www.scoalananesti.info/

https://www.scoala_nanesti.webnode.com

 

Nr. 917/21.07.2016

 

 

ANUNŢ

Muncitor întreţinere (1 normă)

 

 

Școala Gimnazială Năneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor întreţinere.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

·       a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

·     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

·     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·     d) are capacitate deplină de exercițiu;

·       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

·       f) îndeplinește condițiile de studii (G) și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;(vechime cel puţin 5 ani in domeniu);

·       g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE :

- studii generale; ( 8/10 ani);

- curs calificare profesională/ Scoală Profesională, cu cel putin una din calificările: lăcătuş mecanic, zidar,  zugrav-vopsitor, fochist.

- competenţe de: instalator, mecanic, electrician, zidar, sudor, fochist;

- experienţă profesională în domeniu:  cel puţin 5 ani, rezultată din cartea de muncă;

- abilități de comunicare şi relaţionare;

- capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

Activităţi desfasurate

Data

Interval orar

Depunerea dosarelor

25 iulie -10 august 2016

8.00 -13.00

10 august 2016 – până la ora 16.00

Selecţia dosarelor

11  august 2016

10.00

Afişarea dosarelor admise

11  august 2016

12.00

Contestaţii dosare

11-12 august 2016

Până la ora 14.00

Soluţionarea contestaţii

16  august 2016

12.00

Proba scrisă

17 august 2016

Ora 10

Afişarea  rezultatelor  de  la

proba scrisă

 

17 august 2016

Ora13.30

Contestaţii probă scrisă

17 august 2016

Până la ora 16

Afişare rezultate contestaţii probă scrisă

18 august 2016

Ora 9.00

Interviul

18 august 2016

Ora 11.00

Afişarea rezultatelor- interviu

18 august 2016

Ora 13.00

Contestaţii  rezultat final

18 august 2016

13.00 -16.00

Afişarea rezultatelor

contestaţiilor

19 august 2016

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

a.   cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b.   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copie după certificatul de căsătorie;(dacă este cazul);

d.   copiile  documentelor  care  să  ateste  nivelul  studiilor  și  ale  altor  acte  care  atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e.   carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f.   cazierul judiciar;

g.   adeverinţă de vechime din care sa rezulte vechimea în munca si vechimea în domeniu  ( vechime minimă 5 ani);

h.   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i.   curriculum vitae model Europass;

j.   caracterizare /recomandare  de la ultimul loc de muncă.

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE POSTULUI:

 

Sunt stabilite prin fişa postului. (anexa 1)

 

 

NOTĂ:

 

ü Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

ü În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ü  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

ü Alte detalii la sediul unităţii sau la tel: 0237/633412.


 

Tematica pentru concursul  de ocupare a postului de

muncitor de întreţinere de la

Şcoala Gimnazială Năneşti

 

 

TEMATICA

1. Exploatarea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire, şi a echipamentelor aferente acestora;

2. Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și norme de protecţie a muncii;

3. Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.                             Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si

completările ulterioare;

·         CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor;

·         CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

·         CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

·         CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;

2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

·         CAPITOLUL I - Dispoziţii generale;

·         CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

-       secţiunea 1 - obligaţii generale;

-    secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

             3. LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu completările şi modificările ulterioare. ( Legea 40/2010)

·         CAPITOLUL I - Dispoziţii generale;

·         CAPITOLUL II - Formele de pază

·- secţiunea  a 2-a - Paza cu gardieni publici şi paza proprie;

·         CAPITOLUL VI - Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp

                                         Secţiunea 1 - atribuţiile personalului de pază

4. Ordinul nr. 5115 /15.12.2014 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

                              Titlul IV – Personalul unităţii de învăţământ;

                                    Titlul VI - Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic;

5. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare,

6. Legea nr.1/2011-Legea educaţiei naţionale;

    7. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ;

                8. Ordin nr. 1007/2010  -  pentru  aprobarea  prescripţiilor  tehnice  PT A 1-2010 "Aparate  de încălzit  alimentate  cu combustibil  solid,  lichid  sau gazos cu  puteri  nominale   ~  400  kW",  PT  C2-2010   "Arzătoare   cu  combustibili gazoşi   si   lichizi"   si   PT  C 11-2010   "Sisteme   de  automatizare    aferente centralelor  termice  si instalaţii de ardere aferente cazanelor",  Anexa  1;

       9.   Legea  nr.  64/2008  -   privind  funcţionarea   în  condiţii   de  siguranţă  a instalaţiilor  sub  presiune,  instalaţiilor  de ridicat  si a aparatelor consumatoare de combustibil,  republicată.