ADMINISTRATOR FINANCIAR- INFORMATII- DOCUMENTE UTILE 

 
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NĂNEŞTI , JUDEŢUL VRANCEA

Strada Principală, comuna Năneşti, tel. (+40 237)633412

Fax: (+40 237) 633412 ;  e-mail:scoalananesti@yahoo.com

https://www.scoalananesti.info/

https://www.scoala_nanesti.webnode.com

 

Nr. 916 /21.07.2016

 

 

ANUNŢ

Administrator financiar /patrimoniu           (0,5 norme)

 

 

Școala Gimnazială Năneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar patrimoniu.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

·       a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

·     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

·     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·     d) are capacitate deplină de exercițiu;

·       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

·       f) îndeplinește condițiile de studii (S) și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;(vechime cel puţin 3 ani in domeniu);

·       g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

ü  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic( vechime cel puţin 3 ani in domeniu);

ü  studii medii liceale în domeniul economic (vechime cel puţin 3 ani in domeniu);

ü  cunoștințe operare PC, programe de contabilitate;

ü  spirit organizatoric;

ü  abilități de comunicare şi relaţionare;

ü  abilități de coordonare a echipelor;

ü  capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

ü  constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI, igienă;


Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

Activităţi desfasurate

Data

Interval orar

Depunerea dosarelor

25 iulie -10 august 2016

8.00 -13.00

10 august 2016 – până la ora 16.00

Selecţia dosarelor

11  august 2016

10.00

Afişarea dosarelor admise

11  august 2016

12.00

Contestaţii dosare

11-12 august 2016

Până la ora 14.00

Soluţionarea contestaţii

16  august 2016

12.00

Proba scrisă

17 august 2016

Ora 10

Afişarea  rezultatelor  de  la

proba scrisă

 

17 august 2016

Ora13.30

Contestaţii probă scrisă

17 august 2016

Până la ora 16

Afişare rezultate contestaţii probă scrisă

18 august 2016

Ora 9.00

Interviul

18 august 2016

Ora 10.00

Afişarea rezultatelor- interviu

18 august 2016

Ora 12.00

Contestaţii  rezultat final

18 august 2016

12.00 -16.00

Afisarea rezultatelor

contestaţiilor

19 august 2016

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

a.   cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;5. cerere tip.docx (25,8 kB)

b.   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copie după certificatul de căsătorie; (dacă este cazul);

d.   copiile  documentelor  care  să  ateste  nivelul  studiilor  și  ale  altor  acte  care  atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e.   carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f.   cazierul judiciar;

g.   adeverinţă de vechime din care sa rezulte vechimea în munca si vechimea în domeniu economic (minim 3 ani);

h.   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i.   curriculum vitae model Europass;

Atribuţii principale ale postului:

o organizarea si gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;

o gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ;

o realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor;

o necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ;

o elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea

de învățământ;

o  asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ;

o  recuperarea/remedierea  pagubelor  materiale  aflate  în  patrimoniul  unității  de învățământ participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare;

 

NOTĂ:

 

ü Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

ü În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale,6. declaratie.docx (25,4 kB) în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ü  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat la secretariat. Nu se primesc dosare incomplete.

 

ü Alte detalii la sediul unităţii sau la tel: 0237/633412.


 

Tematica pentru concursul  de ocupare a postului de administrator financiar /patrimoniu de la

Şcoala Gimnazială Năneşti

 

 

1.   Finanţarea şi patrimoniul   instituţiilor de învăţământ preuniversitar   conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

2.   Structura bugetului în instituţia publică;

3.   Contabilitatea trezoreriei instituţiilor publice;

4.   Structura programelor de investiţii publice conform Legii Finanţelor Publice;

5.   Registre de contabilitate;

6.   Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare conform Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi pentru acestea;

7. Documente supuse controlului preventiv privind bunurile din patrimoniul instituţiilor publice conform OMFP 522/2003;

8.   Elementele  sistemului  de  salarizare,  conform  Legii  privind  salarizarea  unitară  a  personalului plătit din fonduri publice;

9. Măsuri în domeniul politicii fiscale stabilite conform OUG nr. 34/2009;

10. Angajarea cheltuielilor conform OMFP 1792/2002;

11. Plata cheltuielilor conform OMFP 1792/2002;

12. Reguli specifice de eligibilitate privind cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna, conform Ordinului comun M.M.F.P.S./MFP nr. 1117/2170 din 2010;

13. Imobilizările corporale din patrimoniul instituţiilor publice care nu se supun amortizării ;

14. Inventarierea disponibilităţilor băneşti;

15. Utilizare aplicaţii informatice. Noţiuni avansate în utilizarea PC şi aplicaţii

specifice domeniului financiar - contabil la nivel de instituţii publice.

 

 

Bibliografie:

ü   Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011;

ü   Legea nr.53 din 24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;

ü   H.G. 500/2011 – Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor ;

ü   Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

ü   Legea 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri

publice;

ü  Ordinul nr.42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010;

ü   Legea 63/2011, privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;

ü   OUG nr.103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014;

ü  Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

ü   H.G. 286/2011;

ü  LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

ü  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

ü  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

ü  H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

ü  O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

ü  O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificata;

ü  ORDIN nr.  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificata;

ü  O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

ü LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

ü  LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

ü  LEGEA  nr.333/2003  privind  paza  obiectivelor,  bunurilor,  valorilor  şi  protecţia

persoanelor, actualizată;